Magic Mix

In 2016 heeft De Key in Startblok Riekerhaven in Amsterdam Nieuw West ervaring opgedaan met het gemengd huisvesten van verschillende groepen woonstarters. Dat verloopt zo goed dat we bekijken wat we hiervan in andere complexen kunnen gebruiken. We kijken niet alleen naar nieuwbouw. Ook in bestaande complexen liggen uitdagingen. Kunnen we in bepaalde complexen tot een eigen ‘magic mix’ komen? Kan in kwetsbare woningcomplexen de instroom van woonstarters iets extra's gaan betekenen voor de sociale samenhang? Wat als we ook hier jonge mensen uitdagen om iets te betekenen voor hun buren? Jong en oud helpt elkaar.

In onze zoektocht lopen we tegen allerlei nieuwe vragen aan. Wat betekent deze manier van denken voor de toekomst van De Key? Worden we een specialist in communities? Worden we een corporatie die niet alleen woningen distribueert maar ook sociale verbindingen faciliteert? Worden we een corporatie die zich specialiseert in dienstverleningsketens met andere maatschappelijke organisaties?

In 2016 zijn deze belangrijke vragen op ons pad komen. De meeste antwoorden daarop hebben we nog niet, ze liggen ergens in de toekomst. Maar bij De key kijken we er met spanning naar uit.

In ons jaarverslag 2016 lees je meer over onze activiteiten en prestaties.

Kerncijfers 2016

36.997 Woningen/verhuureenheden
 • Sociale huurwoningen 23.269
 • Studentenwoningen 5.463
 • Short Stay facitilities 1.366
 • Vrije sector huur 1.593
 • Woonzorg 367
 • BOG 1.286
 • Parkeren 3.433
 • Overig 220
€ 47,8 mln Onderhoud

Uitgegeven € 47,8 mln aan:

 • Planmatig onderhoud
 • Mutatieonderhoud
 • Dagelijks onderhoud
7,6 Rapportcijfer van
onze bewoners
 • Contact 7,6
 • Woning zoeken 7,3
 • Nieuwe woning 7,3
 • Huur opzeggen 7,5
 • Reparaties 7,6
 • Onderhoud 7,8
 • Koop 8,0
€ 555 mln Jaarresultaat
 • Exploitatieresultaat 37
 • Verkoopresultaat 28
 • Onrendabele investeringen 6
 • Mutatie actuele waarde 514
 • Vennootschapsbelasting -31
 • Resultaat deelnemingen 1
 • 555
6.284 Afgesloten huur en
koopcontracten
 • Regulier sociale huur 1.278
 • Studenten 2.139
 • Short Stay facilities 2.538
 • Verkoop woningen 286
 • Verkoop BOG 3
 • Verkoop parkeren 40
1.315 Energielabelstappen gerealiseerd
Bekijk meer thema's

Ruimte voor woonstarters

De koers ‘Ruimte voor beweging’ krijgt concreet vorm via de toewijzing van woningen en de ontwikkeling van passende woonconcepten. Woonstarters geven we een kans door vrijkomende woningen aan deze groep toe te wijzen met een huurcontract voor vijf jaar. Het verhuren van studentenwoningen sluit naadloos aan bij de keuze voor betaalbare woningen voor woonstarters. 
Ook buitenlandse studenten en PhD-ers vinden hun weg bij De Key.

Startblok Riekerhaven

Vanaf 1 juli 2016 woont een grote groep woonstarters in Startblok Riekerhaven. Nadat in zeer korte tijd mobiele units van de Houthaven naar deze braakliggende bouwlocatie waren verplaatst, trokken de nieuwe bewoners erin. Jongeren met een verschillende achtergrond, waaronder jonge statushouders, vormen samen een community. Zij doen zelf het beheer, met ondersteuning vanuit Socius Wonen. Alle bewoners hebben een manifest ondertekend waarin zij zich verbinden aan gemeenschappelijke waarden. Er zijn gangmakers en er is een terreinteam, een klussenteam, een evenemententeam, een maatjesproject en een team interculturele communicatie.

Passend Wonen

Hoe zorgen we ervoor dat meer huurders in Zandvoort een woning vinden die past bij hun levensfase of gezinssituatie? Ouderen wonen nog vaak in een eengezinswoning terwijl een jong gezin kampt met ruimtegebrek in een flatje en woonstarters zitten te springen om een eigen plek. Om doorstroming te bevorderen heeft De Key geëxperimenteerd met het project Passend wonen.

Financieel solide

Sinds 2009 is hard gewerkt aan het verbeteren van de financiële situatie van De Key. Deze is inmiddels stabiel: de kengetallen voldoen geheel aan de normen van de externe toezichthouders Aw en WSW. Het verscherpt toezicht is definitief achter de rug. Ook als de conjunctuur wat minder gaat, kunnen we blijven investeren in woonproducten voor woonstarters.

Karel en Johan Amsterdam

In 2012 gingen acht woongebouwen aan de Karel Klinkenbergstraat en Johan Greivestraat in Amsterdam Nieuw-West van Far West over naar De Key. Eerder gemaakte onderhoudsplannen konden door het beëindigen van Far West niet doorgaan. In overleg met de bewonersvertegenwoordiging maakt De Key een nieuw haalbaar onderhoudsplan voor acht flats aan de Karel Klinkenbergstraat en de Johan Greivestraat. In 2016 zijn we begonnen met de werkzaamheden. Hieraan ging een uitgebreid communicatietraject vooraf om bewoners mee te krijgen met de uitvoering van de werkzaamheden. Door de duurzaamheidmaatregelen besparen zij flink op hun energiekosten en wordt het wooncomfort vergroot.

Gevelaanpak Zandvoort

In navolging van de flat aan de Lorentzstraat in Zandvoort waar de kopgevels allemaal zijn aangepakt, zijn ook de vergelijkbare flats in de buurt in 2016 uit voorzorg onderzocht.

Hieruit kwam naar voren dat bij deze gevels ook herstelwerkzaamheden nodig zijn. Hiervoor is een gevelplan gemaakt dat nu stap voor stap wordt uitgevoerd. Bij sommige flats is de gevelaanpak opgenomen in het gepland groot onderhoud zoals bij de flat aan de Celciusstraat.

Eigen plan Beukenhorst

Na de gasexplosie in de Beukenhorst in september 2014 wilde een aantal bewoners graag de handen ineen slaan voor prettig wonen op de Beukenhorst. De gemeente Diemen en De Key boden hiervoor de hulp aan van organisatie Eigen Plan.

Eigen Plan is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is onder meer het inspireren en stimuleren van mensen om mee te doen aan initiatieven. Dit doen zij met betrokken burgers die als coach optreden.

Wijkgericht samenwerken

Begin 2016 zijn we in twee wijken begonnen met een pilot wijkgericht samenwerken. Op de beheerkantoren in de Vinkenstraat in Amsterdam Centrum en De Sfinx in Amsterdam Oost zijn wijkteams gevormd. Teams van vakmannen en beheerders hebben de verantwoordelijkheid voor zaken die de bewoners en de woningen in hun wijk ten goede komen. Naast verhuuractiviteiten en reparaties zorgen de wijkteams voor een woonomgeving die veilig, heel, schoon en duurzaam is. Het wijkteam zorgt voor soepele aansluitende verhuur, staat dichtbij de bewoners en is eventuele problemen of reparaties net een stapje voor.

Stijl van het huis

In aansluiting op de nieuwe koers is een intern ontwikkelprogramma gemaakt. In feite een uitwerking van de koers op het gebied van personeel en organisatie. Hiermee krijgen begrippen als daadkracht, eigenaarschap, betrokkenheid en tijdelijkheid steeds meer concrete invulling. Door met elkaar het gesprek te voeren, gaat het leven en ontstaat er een gezamenlijke taal: de Stijl van het Huis.

Downloads

Download het complete De Key jaarverslag 2016 of de verschillende delen afzonderlijk.